Czym jest wykluczenie cyfrowe i jak z nim walczyć?

Chyba nikt z nas nie zna osoby, która nie miałaby w swoim domu jakiegoś urządzenia elektronicznego. Nie mówiąc już o dostępie do internetu. Technologia w ogromnym stopniu wpłynęła na komfort życia ludzi na całym świecie. Warto pamiętać, że zmiany technologiczne nie tylko wpłynęły na kształt naszego codziennego życia, ale na całą gospodarkę. Integracja cyfrowa stanowi obecnie duże wyzwanie dla społeczeństw.

Postęp technologiczny warunkuje zmiany społeczne i gospodarcze. Transformacja gospodarki w stronę gospodarki cyfrowej możliwa była dzięki upowszechnieniu się technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wiele procesów i działań, stanowiących podstawę dla gospodarki tradycyjnej, takich jak sprzedaż, odbywa się dziś w przestrzeni wirtualnej.

Gospodarka cyfrowa odnosi się do gospodarki opartej na wiedzy zawodowej i rynkowej, kreatywności i społeczeństwie innowacyjnym. Gospodarka cyfrowa to paradygmat globalnego społeczeństwa informacyjnego skoncentrowanego na platformach technologicznych. Platformy te umożliwiają użytkownikom udostępnianie różnych informacji, takich jak nowe produkty i usługi. Platforma cyfrowa obsługuje kompleksowy proces biznesowy niezbędny do osiągnięcia lepszej obsługi klientów, pracowników i partnerów.

Warto jednak pamiętać, że przemiany gospodarki mają wymiar nie tylko ekonomiczny. Jeśli chcemy uzyskać pełny obraz transformacji, niezwykle istotne staje się uwzględnienie skutków społecznych. Oprócz najczęściej wymienianej w tym kontekście dezinformacji, jaka jest skutkiem nieumiejętności odróżnienia prawdy od fałszu w internecie, najbardziej dotkliwym zjawiskiem, jakie jest pochodną rewolucji technologicznej jest wykluczenie cyfrowe.

Ogólnie rzecz biorąc, wykluczenie cyfrowe ma miejsce, gdy część populacji ma ciągły nierówny dostęp i zdolność do korzystania z technologii, które są niezbędne do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Skala tego zjawiska ukazała się w pełni w czasach pandemii. Istnieje sekwencyjny związek między nierównościami społecznymi a nierównym dostępem do technologii cyfrowych. Zjawisko to najbardziej zagraża osobom, które już i tak znajdują się w nieuprzywilejowanej pozycji. Wykluczeniem cyfrowym najczęściej dotknięci są starsi ludzie, osoby z niższych grup dochodowych, osoby bez pracy, osoby w budownictwie socjalnym, ludzie niepełnosprawni, osoby o niższych kwalifikacjach edukacyjnych, osoby mieszkające na obszarach wiejskich, bezdomni ludzie.

Młodzi badacze powinni być odkrywcami, a nie "turystami".

Rewolucja cyfrowa zmieniła nasze życie i społeczeństwa z bezprecedensową szybkością i skalą, zapewniając ogromne możliwości, a także zniechęcające wyzwania. Musimy pilnie usprawnić współpracę w imię walki z wykluczeniem cyfrowym, jeśli chcemy osiągnąć pełen potencjał społeczno-gospodarczy technologii cyfrowej, unikając przy tym niezamierzonych konsekwencji. Oto cztery zasady uznane za możliwe rozwiązania przepaści cyfrowej: równość ekonomiczna, mobilność społeczna, wzrost gospodarczy i organizacja demokratyczna. Jeśli chcemy w pełni korzystać z dobroci technologii, nasze społeczeństwo powinno się także zmienić w tym wymiarze. Społeczność integrująca cyfrowo jest ważna dla rozwoju gospodarczego i siły roboczej, aktywności obywatelskiej, edukacji, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa publicznego.